Добре дошли в нашия уеб сайт
Профил на купувача

Проект: Pемонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на

 НЧ „НАПРЕДЪК-1895“ –гр.Радомир

Финансиран  по Подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби  инфраструктура от Мярка  -7”Основни услуги и обновяване  на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът  между НЧ”Напредък 1895” гр. Радомир и ДФ”Земеделие” е подписан на 13.09.2017 г. със срок за изпълнение 36 месеца от датата на подписване .

В проекта се предвижда да се извършат редица мероприятия в сградата и на фасадите, като акцентът е в санирането на  част от фасадите, за които не е направено вече такова, цялостен ремонт на всички санитарни възли и някои от помещенията.

-      Саниране на фасадата откъм пл. Свобода и по челната заоблена част, като се постави топлоизолация.

-         Общо почистване на фасадата от компрометирани и паднали мазилки.

-         Преглед, почистване и обработка на всички хоризонтални и вертикални фуги с водоплътна пяна преди полагане на топлоизолацията.

-                  Обръщане на EPS с деб. 5 см. около прозорците-които са подменени с PVC дограма на предишен етап.

-      Направа на негорими ивици с дебелина 10 см. по фасадата за осигуряване изискванията на таблица №7.1, ал.13 към чл.14 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Така ЕPS е разделена на площи по малки от 1000 м2 от ивици от каменна вата с ширина 50 см. Полагане цялостна защитна система на топлоизолацията по фасадите с дебелина 10см с финиш фасадна боя и цвят по указание на проектанта. Ревизиране на цокъла, подмазване на компрометирани места и полагане на водонепропусклива релефна минерална мазилка.

-      Ремонт на балконски парапети на втори етаж към пл. Свобода. Преглед и подмяна на всички метални държачи и техните заварки. Като се запазва автентичния вид на металните ажурни парапети и общата визия на балкона.

      В предишен ремонт са подменени старата дограма на прозорци и на входните врати.

Предвижда се  подмяна на цялата еднокатна алуминиева дограма на Интернет центъра /бивш Клуб на културните дейци/-преустройство реализирано през 1983-6 та година.

По източната фасада и към вътрешен двор няма положена мазилка на стените и тухлите са в тежко състояние. Предвижда се :

-         Измазване и саниране на цялата източна фасада- към вътрешния двор, която до този момент  не е била измазвана и е на тухлен зид.

-         Подменяне на цялата дограма по тази фасада, като се предвижда също PVC, със стъклопакет тип „4 сезона“. На тази фасада има анексиран санитарен възел, за който се предвижда също саниране, подмяна на прозорци и препокриване с битумни мушами.

-         Подмяна на дограмата на пом. 8, гардеробна.

-         В салона се предвижда подмяна на съществувашия балатум на пода с ламинат с висока степен на износоустойчивост.

-          Съществуващите акустични пана по стените, както на долно ниво на залата, така и на балкона  ще се претапицират, а ламперията ще се почисти и лакира. Пода на балкона към залата е с паркет, за който се предвижда циклене и лакиране.

В залата се предвиждат нови, неподвижни, сгъваеми  зрителски столове.

Във връзка с изискванието за постигане на икономия при експлоатацията на залата  се предвижда подмяна на крушките на представителния полилей и на другите осветителни тела в салона с ЛЕД- крушки.

По гипсовия корниз на тавана, реализиран при последна реконструкция през 1983-85г, в зоната над балкона се предвижда да се монтира ЛЕД лента. На балкона няма да се заменят съществуващите зрителски столове.

При новото разпределение на зрителските места в салона са взети предвид и изискванията за достъпност на средата, като са определени 3 места за хора с инвалидни колички.

-Предвижда се да се извърши прогонване и ремонт на сценичните механизми по чиги и практикабли.

- В салона ще се направи нова озвучителна и осветителна техника.

-Предвижда се подмазване на стените и боядисване на фоайетата и коридора около салона.

-В северното крило на първо ниво с проекта се предлага преместване на заемната към библиотеката, за да се осигури директен достъп на посетители откъм улицата. Обединяват се трите канцеларии и коридора пред тях. По този начин се осигурява възможност и на хора в неравностойно положение да имат достъп до книжното богатство на Читалището.

 В тази зона се предвижда отваряне на отвори в зидовете между бившите канцеларии,  разширяване на отворите на вратите, за да се получи амфиладно преливане на пространството. Ще се монтира нов окачен таван с вградено осветление.  Специфицирано е и ново библиотечно оборудване.

На втория етаж, над заемната, помещенията си запазват функцията като се прави освежаване на стените, паркета се цикли и лакира.

Подменя се дограмата на прозорци и се монтират нови врати. Прави се нова преградна щендерна стена, която да отдели книгохранилището от коридора за евакуация на зрителите от балкона на залата.

Предвижда се цялостен ремонт на съществуващите санитарни възли, които са в недопустимо състояние. Ще се почистят всички стени и тавани до тухла, ще се положат нови мазилки, нови облицовки на стени с фаянс до 2,00м и на под-теракота,  цялостна подмяна на В и К хоризонтални и вертикални разводки -в зоната на сградата, поставяне на нов  санитарен фаянс и арматура.

Прогонване на съществуващата пожарогасителна система и поставяне на нови ПТ

 В проекта не се предвижда изграждане на нова ел. инсталация-силова и осветителна. Ще се направи нова пожароизвестителна инсталация и оповестителна система за нуждите на читалището. 

Всички осветителни тела и крушки са предвидени да се заменят с енергоспестяващи с лед крушки или тръби.

Предвидена е и нова мълниеотводна система на покрива.

 По задание на възложителя, отоплението на читалището се решава като централно отопление с газово котле и алуминиеви радиатори в помещенията. Града е газифициран и има докарана разводка от газопреносната компания непосредствено сградата на читалището. Ще се заложи и комбинация със слънчеви колектори, монтирани на плоския покрив над интернет центъра.

 

С проекта се прави план за пожарна безопасност и мероприятията свързани с това.

 

В цялата проектна разработка не се предвиждат каквито и да били строителни и монтажни дейности, с които да се нарушава общия настоящ  облик на сградата, както и нейната конструктивна цялост и функционалност.

Съгласно Наредба 1 за Номенклатура на видовете сгради, чл.9, ал.2 обекта е IV категория.

На 10.04.2018 г. беше публикувана в сайта на Агенцията за обществени поръчки обявата за обществената поръчка за ремонт, реконструкция и обзавеждане на НЧ "Напредък 1895" - гр. Радомир. Фирмите, които желаят да се включат в изпълнението на обществената поръчка могат да направят оглед и да подадат оферта в рамките на един месец от публикуването на обявата т.е до 14 май 2018 г. - 17.00 часа. Разглеждането на офертите ще стане на 15.05.2018 г.
Профил на купувача

11.04.2018 г.

Профил на купувача


За изтегляне или разпечатване на приложените документи, моля натиснете стрелката в горния десен ъгъл на всеки от тях!

Изходящ номер и дата на документа:

Вид на документа:

Предмет на поръчката:

Входящ номер и дата на АОП:

Дата на вписване/публикуване:

Уникален идентификационен номер на документа:

 

1

/

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на договор за изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за подобряване на условията за осъществяване на дейността на читалището.

Е-31-00-021952/10.04.2018 г. 

11.04.2018 г. 

841494

2

/

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда на чл. 178-181 от ЗОП и съгласно ППЗОП.

Е-31-00-021951/10.04.2018 г. 

11.04.2018 г. 

841493

11.04.2018 г.

Радомир - Документация


11.04.2018 г.

Радомир - Количествено-стойностна сметка

11.04.2018 г.

Радомир - Образци на документи

11.04.2018 г.

Моля свалете си архивния файл, който съдържа всички аспекти на проекта-ел.част, ОВ, пожарна безопасност, В и К, конструктивно становище, заснемане фасади, чертежи на Autocad и др.13.04.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки

13.04.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки в xml формат
02.05.2018 г.

Отговор на актуален въпрос

21.05.2018 г.

Протокол № 1 за разглеждане на подадените оферти

12.06.2018 г.

Протокол № 2 за разглеждане на допълнително представени документи


18.06.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценовите оферти съгл. чл.57, ал.3 от ППЗОП

22.06.2018 г.

Протокол № 3 за отваряне на ценови оферти


Решение № 3/27.06.2018 г. на НЧ "Напредък 1895" - гр. Радомир


05.09.2018 г.

Сключен договор за извършване на строително-монтажни дейности за изпълнение на проект "Ремонт и реконструкция на НЧ "Напредък 1895" - гр. Радомир

Допълнения към договора:

1. Техническо предложение от изпълнителя.

2. Ценово предложение от изпълнителя

3. Застраховка по чл. 171 от ЗУТ.

05.02.2019 г.

Анекс № 1


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg