Добре дошли в нашия уеб сайт

Програма за организиране на културни събития

2019 ГОДИНА

 

Дата, месец

Културно събитие

Организатори

Обхват

Собствени

средства

Общински бюджет и др.

фин.

източници

24.04

Официална церемония за награждаване лауреатите от ХVI –ти Национален литературен конкурс”Мария Смилова”.

Съпътстващ конкурс „Аз, репортерът от Радомир” за фотохроники и мултимедийни презентации за родния край и България

Нели Петкова, Светлана Костова, Ани Методиева,Ем.Апостолов

Национален

 

200

1500

 

 

 

 

 

 

 

15.02

9.00-18.00

Ден на читалището

Светлана Костова, Нели Петкова, Ани Методиева, Ирина Ковачка

 

Местен

200

-

19.02.

10.00 ч.

 

Ден на Васил Левски-/с ученици/

 

Библиотечен екип

Местен

 

 

18.02-28.02

10.00 -17.00

Работилница на Баба Марта

 

Св.Костова, женски клуб,

училища

 

местен

50

 

 

М.06,

09,10,11,12-

месечно

Театрален спектакъл- гостуващ

Светлана Костова, Нели Петкова, Ани Методиева, Ирина Ковачка

 

-

-

 

1 март

10.00 ч.

Мартенуване

Светлана Костова, Нели Петкова, Ани Методиева, Ирина Ковачка

 

Местен

-

 

29.03

10.00 ч.

Маратон на четенето

Нели Петкова

Местен

50

 

31.03

Лазаруване

Светлана Костова, Нели Петкова, Ани Методиева, Георги Гьолски

 

местен

 

 

08.04..Великден

11.00 ч.

Великденски концерт на самодейните състави

Нели Петкова, Георги Гьолски

Местен

-

500

10.05

Литературно матине за деца до ІV кл, посветено на св.св. Кирил и Методий

Светлана Костова

Местен

50

 

31 .05

Ден на отворените врати в света на книгите и компютрите

Светлана Костова, Ани Методиева, Ирина Ковачка

Местен

50

 

28 .06

Годишен концерт на школите,клубовете и курсовете в читалището/ВИДОВДЕН/

Нели Петкова,Светлана Костова,Георги Гьолски

Местен

200

 

17.06

10.00-12.00

Откриване на Лятната занималня

Светлана Костова, Нели Петкова, Ани Методиева

 

Местен

 

 

17.06- 31.07.

Ежедневно от 10.00-12.00

Лятната занималня

Светлана Костова, Нели Петкова, Ани Методиева

 

Местен

300

 

 

 

 

28.09

Литературен салон

Н.Петкова

Местен

50

 

1.10

Откриване на творчески и обучителен сезон 2018/2019 г.

Светлана Костова, Нели Петкова, Ани Методиева

Местен

 

 

01.11.

Празник за деня на будителите

Св.Костова, Ани Методиева, Н.Петкова, училища

местен

100

 

04.12

Коледен литературен салон

Н.Петкова

-

100

 

 

02-13 декември

ежедневно

10.00-17.00 ч.

Работилница на Дядо Коледа

Светлана Костова,женски клуб, училища

 

 

 

 

13.12.

Празник под елхата  с участието на школите и клубовете към читалището, училищни състави и индивидуални изпълнители

Н.Петкова, Св.Костова, Ани Методиева,

/съвместно с училищата от града/

-

200

 

20.12.2018 г.

Коледен концерт на самодейните състави

Читалищен екип

Местен

200

 

 

 

 

 

 

1750

2000

 

12.10.2017 г.                                                                                                                                                       Изготвил: Нели Петкова

гр.Радомир                                                                                                                       

 

Утвърдил:…………………….

               /Председател на ЧН/

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”НАПРЕДЪК 1895”

п.к. 2400, гр. Радомир, ул.”Свобода”1,napredak@abv.bg;www.napredak.alle bg

 

 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

                                                                                                         2019 г.

1.ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА.

1.1.   Основен ремонт на салона, библиотечните  помещения, саниране на сградата и др.

1.2.   Изграждане на пожароизвестителна система;

1.3. Ушиване на нови костюми за женската певческа група;

2.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ.

2.1.. Регулярно закупуване на новоизлязла литература и оптимизиране на библиотечния фонд.

3.ХУДОЖЕСТВЕНО- ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

3.1.  Съхраняване,  развитие на традиционните форми на худ. самодейност и утвърждаване на новосъздадените любителски колективи чрез  системни изяви в Радомир, областта и страната.

4.ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

4.1.  Предлагане на  обучителни курсове чрез проучване  потребностите на хората в града.

5.КЛУБНА ДЕЙНОСТ

5.1. Развитие на клубната дейност по интереси за ученици до 8 кл.

6.КУЛТУРНО –ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ:

6.1. Създаване на условия за популяризиране и разпространение на българската култура- кино, театър, концерти и др.

6.2.Читалището- основна културно- просветна и информационна организация в Радомир и общината:

1. Отбелязване на значими годишнини от национално и местно значение;

2. Организиране на инициативи за популяризиране на българската книга и четенето чрез маратони, кръгли маси, конкурси и др.

3.Съхраняване и популяризиране на местните традиции и обичаи чрез изложби, спектакли, концерти, вечери на краезнанието и др.

7.СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

7.1.Разширяване на услугите в интернет центъра.

8.РАБОТА ПО ПРОЕКТИ.

8.1.Разработване и реализиране на проекти за развитие на читалищната дейност и разширяване на обхвата и сред местната общност.

9.РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ.

9.1. Популяризиране на дейността чрез социалните мрежи, електронните и печатни издания.

9.2.Редовно обновяване на данните  на  читалищния сайт  www..napredak.alle bg

                                                                                                                                                                                                                  ИЗГОТВИЛ:

12.10.2018 г.                                                                                                                                                                                                                      /Нели Петкова/

гр.Радомир

Забележка:

Народно читалище”Напредък 1895” гр.Радомир  подписа Договор с ДФ”Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския  земеделски фонд за развитие на селските райони. По силата на този Договор предстоят СМР в сградата на читалището и някои от плануваните дейности ще отпаднат.

 

 

 

Народно читалище”Напредък 1895” гр.Радомир

гр.Радомир , общ.Радомир,обл.Перник

 

Доклад за осъществената  читалищна дейност през 2018г.

Членове на читалището за 2018 г.-  152

 

1. Наименование

„Напредък 1895” гр.Радомир

2. Седалище на читалището

гр.Радомир, обл.Перник

пл.”Свобода” 1

 

Телефон за контакти  0894663946

 

Електронна поща – napredak_1895@abv.bg

napredak@abv.bg- библиотека; сайт: www.napredak.alle.bg

 

3. Име на лицата представляващи читалището

Георги Щалиянов

Нели Петкова

 

Председател на читалището

Георги Щалиянов

Секретар на читалището

Нели Петкова

 

ІІ. СГРАДЕН ФОНД

 

Наличие на собствена, или предоставена за безвъзмездно ползване, сграда на читалището

 да            

Материална база на читалището   

Обща  площ – м2 : 3000

Зали – брой: 1 Салон, 4  репетиционни зали, 3 библиотечни зали

Кабинети - брой: 3

Гардероб костюми  на стойност около 32 000 лв.

Сграден фонд (вид, състояние): 

В процес на реализация е Договор с ДФЗ по ПРСР по проект”Ремонт /СМР/, оборудване и обзавеждане на НЧ „Напредък-1895“ гр. Радомир” на стойност 389 602.28 лв./с ДДС/

 

 

 

III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Любителско творчество:

 

Младежка  танцова формация „Етнофолк”;

Детско- юношески  танцов състав „Етнофолк”с  две групи :напреднали и начинаещи;

Детска певческа група”Струмски напеви”;

Женска певческа група „Надежда”;

Група за стари градски песни” Полъх от младостта”;

Театрално студио;

Клуб”Таекуон до”;

Група за народни хора”Етнофолк”;

Школи, кръжоци, клубове по изкуствата

/посочете какви /

 да 

  • пиано;
  • „Родознание”; „Приложно изкуство- Работилница на Баба Марта; Работилница на Дядо Коледа”;
  • балет

Езикови курсове

 да           

английски език – две групи: за деца и възрастни;

Други разкрити форми

Испански език – група за възрастни

Форми на участие и изява в местни, регионални, национални и/или международни фестивали и конкурси.

/посочете какви /

·         Дейност по дати, форма и участници-

 

1.      15.01.18г. – „Египет -докосване до вечността” – документален разказ на Симеон Идакиев – 60 човека

2.      06.02.18г. – „С приказка любима в детската градина” –Посещение в ОДЗ „ Слънце” – 28 деца

3.      02-05.02.18г. – „Бикът Фердинанд”, „Джуманджи”, „Нокаут”, „Лабиринтът”, „Дъвка за балончета” – кинопрожекции – 680 човека

4.      08.02.18г. – „ Разкажи ми за библиотеката” – посещение в Детския отдел на III-те класове на ОУ „Хр. Смирненски” – 68  ученика

5.      15.02.2018г. – „Господа другари, пичове и дами” – Постановка на ДТ”Ив.Радоев” гр Плевен, посветена на 123 години от създаване на НЧ”Напредък 1895” гр.Радомир – 168 човека

6.      16.02.18г. – Ден на Левски в Детския отдел на библиотеката – Пет класа от НУ” Арх.Зиновий” – 110 ученика.

7.      20.02.18г. – Откриване на Работилницата на Баба Марта в Детския отдел на библиотеката с участие на 1а,1б,1в кл. на НУ”Арх.Зиновий” – 75 ученика

8.      22.02.18г. – „Мексико” – Гост Луис Монтеро и Симеон Идакиев в МКИЦ „ Европа” – 44 човека

9.      01.03.18г. – Мартенуване – с участието на 5 кл. от СУ „Св.СВ.Кирил и Методий” – 26 ученика

10.  01.03.18г. – Ден на любителското творчество – с участието на всички колективи на читалището – 88 човека

11.  27.03.18г. – „Емил - изповед” – спектакъл за живота на Емил Димитров – 220 човека

12.  28.03.18г. – Отчетно събрание на НЧ”Напредък 1895” гр. Радомир – 78 участника

13.  29.03.18г. – Маратон на четенето – с участието на ученици от всички училища в града – 108 участника

14.  30.03.18г. – Лазаруване – с участието на момичета от ДПГ” Ясничета” – 8

15.  11.04.18г. – „Красавицата и звярът” – Постановка ДТ „ Никола Вапцаров” гр.Благоевград – 134 ученика от НУ „ Арх. Зиновий”

16.  11.04.18г. – „Красавицата и звярът” – Постановка ДТ „ Никола Вапцаров” гр.Благоевград – 168 ученика от ОУ „ Хр. Смирненски”

17.  08.04.18г. – Празничен концерт на Великден – с участието на ТА „Етнофолк”, ДЮТС „ Етнофолк”, ПГ „ Надежда”, ГСГП „Полъх от младостта”, ДПГ” Ясничета” – 66 участника

 

18.  24.04.18г. – 15 юбилеен национален литературен конкурс „ Мария Смилова” – 143 участника, 240 гости и участници в програмата

19.  06.05.18г. – „Гергьовден” в Богданов дол – с участието на ТА „ Етнофолк” – 14 участника

 

20.  11.05.18г. – Празник на СУ”Св.СВ.Кирил и Методий” с участието на ДЮТС „ Етнофолк” -. 12 участника

21.  11.05.18г. – „Розите на България” в ОУ”Хр. Смирненски” – ТА”Етнофолк” – 10 участника

 

22.  01-02.06.18г. – „Строго секретно”, „Откраднатата принцеса”, „Пчеличката „Мая”, „Чаровният принц”, „Революция Х”, „Такси 5” – кинопрожекции – 280 човека

23.  05.06.18г. – Откриване на Лятната занималня

24.  10.06.18г. – Събор в с.Копаница, с участието на ГСГП „ Полъх от младостта”, ПГ”Надежда”, ДПГ”Ясничета”, ДЮТС и ТА „ Етнофок” – 46 човека

25.  18.06.18г. – Отбелязване на Еньов ден в Музей „Стоьова къща” с участието на с участието на ДЮТС и ТА „ Етнофок” – 18 човека

26.  21.06.18г. – Посещение в Ботаническата градина София – 28 деца

27.  23.06.18г – ФФ„Слънце иде” –  с. Дрен – с участието на ДЮТС и ТА „ Етнофок” – 26 човека

28.  28.06.18г. – „Любов за четирима” – постановка на ДТ Търговище – 155 човека

29.  29.06.18г. – Годишен концерт на Школата по пиано – 9 участника и 40 публика

30.  05-10.07.18г. – „Музите” – XIII Международен фолклорен фестивал- гр. Созопол, с участието на ФА”Етнофолк” и ДЮТС „Етнофолк” – 45 участника

31.  07.07.18г. – „Витошки напеви” – Регионален фолклорен фестивал –с.Кладница, с участието на ПГ”Надежда и ДПГ „Ясничета” – 11 участника

32.  15.07.18г. – „Горешляци” в гр. Банкя- с участието на ТА „ Етнофок” – 22 човека

33.  18.07.18г. – Посещение в РИМ и Минен Музей гр.Перник – 19 деца

34.  27.07.18г. – Закриване на Лятната занималня – 893 посещения за целия период

35.  13.10.18г. – Трети национален фестивал на Старата градска песен „ Нежни спомени” – гр. Панагюрище, с участие на ГСГП „ Полъх от младостта” – 15 човека

36.  22.10.18г. – „Пинокио” – постновка на ДТ „ Н. Вапцаров” гр. Багоевград – 340 ученика от НУ „Арх.Зиновий” и ОУ „Хр. Смирненски”

37.  23.10.18г. – Представяне на Сборник „ 75 години незабравените лица на спасението” – по повод годишнина от спасяване на българските евреи – 150 участника

38.  24.10.18г. – Литературна среща с Елена Хайтова на тема „ Николай Хайтов и Никола Гигов с дълбоки корени в Родопа планина” – 55 човека

39.  25.10.18г. – Национална седмица на четенето. Посещение на ученици о т 2 кл. на ОУ „ Хр. Смирненски” в Детския отдел на библиотеката – 24 ученика

40.  25.10.18г. –  Международен симпозиум „Антропологията на Достоевски”, участие на ТА „Етнофолк” в гр. София – 18 човека

41.  26.10.18г. – Димитровден – участие на ТА”Етнофолк” и ДТС „Етнофолк” в празничната програма – 55 участника

42.  19.11.18г. – „ Записки от селската кръчма” – представяне на Николай Илчевски – литературна вечер – 35 човека

43.  20.11.18г. – „Уча.се” – популяризиране на сайта пред ученици от 2 и 4 кл. на НУ „ Арх.Зиновий” – 43 ученика

44.  22.11.18г. - „Уча.се” – популяризиране на сайта пред ученици от 2,3 и 4 кл. на НУ „ Арх.Зиновий” – 66 ученика

45.  04.12.18г. – „Михал Мишкоед” -  постановка на ДТ Габрово – 180 човека

46.  14.12.18г. – Коледен поздрав в ДСХ  на ДПГ – 12 човека

47.  18.12.18г. – Празник под елхата – с участието на Школата по балет, Школата по пиано, Женска певческа група и „Стъпка по стъпка” – Клуб за спортни танци -78 участника

48.  21.12.18г. – „Коледа в Радомир” – концерт с участието на ДПГ „Струмски напеви”, Женска певческа група,  ДТС „Етнофолк”, ТА  „Етнофолк” – 90 участника

Читалищни прояви – 22 бр – 1934 посещения

Библиотечни прояви – 26 бр – 2560 посещения

ОБЩО : 4494 посещения

От които:

Организиране на кинопрожекции- 27 бр. в 5 дни;

Организиране на гостуващи театрални постановки-  5 бр.

Представяне на автори, пътешественици  и др.- 4 бр.

Организиране на концерт”Емил- изповед” – спектакъл за живота на Емил Димитров;

 Общоградски концерти с участието на любителските колективи към читалището- 4 бр.

Участия:

- в регионални фестивали- 1бр./Кладница/

  национални фестивали -  2 бр./ Дрен и Панагюрище/

- в международни фестивали – 2 бр. /Гърция и Созопол/         

- в общински празници- 1бр. /Еньовден, Димитровден/

- в събори- 1 бр. /Копаница/

- в празници извън общината- 2 бр. /София, Богданов дол, Банкя/        

Честване на :

-          1 март- /Ден на самодееца и мартенуване/

-          Лазарица/лазаруване/

-          Великденски концерт;

-          Коледен спектакъл;

-          Празник под елхата- концерт

-           и др.

IV. БИБЛИОТЕКА

 

Библиотечен фонд /брой библиотечни единици/     

54 206

Брой читатели

517

Нова литература

293 т.

Отчислена литература

2010 т.

Заета литература

6627 т.

Посещения в библиотеката, в това число за ползване на компютри

4253

Наличие на читалня, фондохранилища, детски отдел

 да           

Наличие на старопечатни издания

 не          

Наличие на интернет връзка в библиотеката

да           

Наличие на интернет връзка в читалището

 да            

Наличие на компютърна и размножителна техника в библиотеката :

/вид, брой/

13 компютри, лаптоп, мултимедия, 3 принтера; мултифункционално устройство;

Наличие на компютърна и размножителна техника в читалището

/вид, брой/

15 компютърни работни секции, 4 принтера, 2 скенера

Автоматизация на библиотеката /софтуер/

Да-„Автоматизирани библиотеки”/2006/ Наличие на електронен каталог и картотеки;

 

V.ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР с 12 работни секции:

за 2018 г.:

Курсове по компютърна грамотност за хора над 50 г.- 1 курса/ 10 човека/

Предлагане на интернет достъп и компютърни услуги;

 

VІ. АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Наличие на архивни сбирки, колекции с историческа стойност

/посочете какви /

 да           

Читалището разполага с ценни книги от края на XIX в. и началото  на ХХ в.

VII.  ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ НА ЧИТАЛИЩЕТО

 

Опит на читалището в предоставяне на административни, информационни и консултантски услуги на населението

  да           

 

Опит на читалището в разработване и осъществяване на инициативи/проекти за общностно/местно развитие

  Да.

  • Проект ”Ремонт,оборудване и обзавеждане на НЧ”Напредък -1895” гр.Радомир  по подмярка 7.2 на ПРСР- подписан договор на 13.09.2017 г. и в процес на реализация

Участие на работещите в читалището в обучения през последните  години

 да           

 

Достъп до актуална информация, касаеща читалищната дейност и начин за набавянето й-

да           

 Чрез Интернет, семинари и обучения

 

Ниво на партньорство и сътрудничество с общинска администрация и бизнеса

 да          

Взаимноизгодно сътрудничество

Ниво на партньорство и сътрудничество с бизнеса и НПО

  да           

Колективно членство на „Галко АД” в читалището;

Дом за стари хора „Св.Иван Рилски”- общи инициативи;

ОУ ”Хр.Смирненски”- съвместна дейност

НУ ”Арх.Зиновий”- съвместна дейност;

Фондация ”Глобални библиотеки”;

Регионална библиотека”Св.Минков” гр.Перник

Насоченост на дейността на читалището

 Социална

 Информационна

 Културна

 Образователна

 

 

 

Баланс и отчет на приходите и разходите на НЧ „Напредък 1895” – гр. Радомир

  

П Р А В И Л Н И К  З А  В Ъ Т Р Е Ш Н И Я  Т Р У Д О В  Р Е Д

1.          Общи положения

2.     Настоящият правилник е разработен  на основание чл. 181 от КТ и конкретизира правата и задълженията на служителите, художествените ръководители и ръководството на Народно читалище „Напредък 1895гр.Радомир, както и реда в сградата  на Читалището, организацията на работата, работното време, почивките и спазването  на трудовата дисциплина. Неговото спазване е задължително за всички лица, пребиваващи на територията на НЧ „ Напредък 1895гр.Радомир.

2.  Общи правила за територията на НЧ „ Напредък 1895гр.Радомир.

2.1.Забранява се внасянето и употребата на алкохол и други упойващи  средства .

2.2. Забранява се пушенето в сградата на Читалището .

               3.Работно време, почивки и отпуски

3.1.Работното време в Читалището е от 8.00 до 21.30, както следва:

Секретар на читалището-        9.00- 18.00 ч.             

Счетоводство-                           8.00 -17.00 ч.

Библиотека-                               9.00- 18.00 ч.

Интернет център-                     10.00 -19.00 ч.

 Домакин                                  вторник и четвъртък - 10.00 -19.00 ч., понеделник и петък  – 10.00- 20.00 ч., сряда- от 13.00- 19.00 ч.

Административен секретар-     8.00- 17.00 ч.

Художествени ръководители- 17.30- 21.30 ч.

Чистач-                                         8.00 - 17.00 ч.

Корепетитор- по график на репетициите на певческите състави и детския танцов състав;

Преподавател по пиано-   по месечен  индивидуален график на обучаемите;

3.2. Служителите на Читалището  ползват почивка за хранене от 12.00 до 13.00 ч. и почивки в рамките на работния ден съгласно Наредба №15/31.V.1999 г.:от 10.00 до 10.15 ч.   и     от 15.15 до 15.30 ч. без да се нарушава  работното време за посетителите в читалището.                                                                                           

3.3. Платеният и неплатеният отпуск се ползват с писмена молба от работника или служителя и заповед на председателя  или секретаря на Читалището. Молбата се подава най-малко 2 /два/ работни дни преди началната дата на отпуската.

3.4. Платеният и неплатеният отпуск може да бъде прекъснат от всяка от двете страни при писмено съгласие на другата. И в двата случай това става с писмена заповед на председателя или секретаря на Читалището.

               4. Права и задължения на работодателя:

4.1. При приемане на работа задължително се изискват всички необходими документи, съгласно Наредба №4 на МТСГ от 1993 г., които са необходими за сключване на трудов договор, медицинско свидетелство, съгласно Наредба №3 на МЗ от 1987 г.и  свидетелство за съдимост.

4.2. Постъпването на работа става след подадена молба и сключване на трудов договор между „кандидата и работодателя”. При сключването на трудовия договор кандидатът трябва да  бъде запознат с :

4.2.1. Длъжностната характеристика и съществуващия професионален риск на съответното работно място;

4.2.2. Начина на заплащане, различните видове доплащания и привилегии, ако има  такива;

4.2.3. Правилника за вътрешния трудов ред;

4.2.4. Разпределението на работното време;

4.3. Инструктира работника, съгласно  Наредба №3 на МТСГ и МЗ от 1996 г.

4.4. Определя постоянното работно място на работника.

4.5. Издава трудова книжка, ако работникът постъпва за първи път на работа.

4.6. Оформя трудовата книжка своевременно, когато са настъпили изменения в трудовото правоoтношение (длъжност, клас, размер на основното и допълнително възнаграждение и др.), съгласно Наредба  за трудовата книжка  и трудовия стаж (ДВ, бр.102/93Г.

4.7. Измененията в трудовите правоотношения се извършват в съответствие с чл.118 и чл.119 от  КТ и се оформят с допълнително споразумение към основния трудов договор.

4.8. Да определя задачите и да ги свежда до знанието на работниците и служителите.

4.9. Да разработва и предоставя на работниците и служителите указания за реда и начина на изпълнение на задачите, длъжностната характеристика, правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

4.10. Да осигурява работа и да следи за изпълнението на задълженията на работника или служителя, произтичащи от трудовото правоотношение.

4.11. Да плаща в установените срокове уговореното трудово възнаграждение на всяко десето число от месеца (за предшестващия месец), а също така да осигури работника или служителя за всички осигурителни случаи.

4.12. Да сключва трудов договор в писмена форма.

4.13. При нарушение на трудовата дисциплина, регламентирана  с КТ и неизпълнение на трудовите задължения, предвидени в закони и настоящия Правилник или определени от трудовия договор Председателят може да налага наказания съгласно чл.188 от КТ.

4.14. Да изпълнява всички други задължения и ползва правата , произтичащи от нормативните актове, КТ и трудовите договори.

           5. Права и задължения на работниците и служителите

5.1. Работниците и служителите са длъжни да спазват трудовата дисциплина, като:

5.1.1. Съблюдават Правилника за вътрешния трудов ред;

5.1.2. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното  време, регламентирано  с настоящия правилник;

5.2. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява  възложените задачи.

5.3. Да използва цялото работно време  за изпълнение на възложената работа, спазвайки точно указанията и съгласно длъжностната характеристика.

5.4. Да ползва по предназначение, добросъвестно и да  пази грижливо имуществото и материалите, свързани с изпълняваната работа;

5.5. Спазват установените правила за безопасна работа и поддържат хигиена на работното място и в санитарно битовите помещения;

5.6. Сигнализират на прекия ръководител за възможността или за възникнали повреди по техниката, опасност от аварии и злополуки или увреждане  имуществото на Читалището;

5.7. При налагащи се уважителни причини за отсъствие от работа , работникът или служителят своевременно уведомява  председателя или секретаря на Читалището.

5.8. Да изпълнява законовите разпореждания  на председателя и секретаря.

5.9. Да пази доброто име на Читалището, да не злоупотребява с доверието на председателя и секретаря, както и да разпространява поверителни  за  Читалището сведения.

5.10. Има право на трудово възнаграждение, определено съгласно индивидуалния трудов договор, съответстващо на количеството и качеството на положения труд.

5.11. Да изпълнява всички други задължения и ползва правата произтичащи от нормативен акт, КТ и трудовите договори.

     6. Нарушение на трудовата дисциплина и дисциплинарни наказания.

                     Прилагат се разпоредбите на раздел ІІІ на глава ІХ от КТ:

  1. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина.
  2. Видове нарушения:

a.       закъснение за работа;

б.преждевременно  напускане  на работа;

в. неуплътняване на работното време;

г. неявяване на работа по неуважителни причини;

д. неизпълнение на възложената (договорената) работа, неспазване на технологичната  дисциплина;

е.неспазване на правилата за  безопасни и здравословни условия на труд;

ж.неизпълнение на законните нареждания на ръководството без уважителни причини;

з.явяване в нетрезво състояние или употреба на алкохол по време на работа;

и. увреждане на имуществото на Читалището;

й. злоупотреба с доверието и уронване доброто име на Читалището

к. неспазване на фирмената тайна

л. укриване или несъобщаване на обстоятелства, препятстващи нормалния производствен процес или криещи негативни последици за Читалището;

            3. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания, съгласно

                чл.188 от КТ:

            3.1. забележка;

            3.2. предупреждение за уволнение;

            3.3. уволнение;

            7. Дисциплинарно уволнение се налага в съответствие с разпоредбите на чл.190 от КТ.

            8.Преди налагане на дисциплинарно наказание председателят или секретарят изслушва задължително работника или приема писмените му обяснения.

            9. Дисциплинарното наказание се налага писмено със заповед на председателя и се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчване.

            10. Работникът или служителят носи имуществена отговорност за нанесени щети на работодателя, съгласно глава Х, раздел ІІ от КТ.

            12. Председателят на Читалището или читалищния секретар може да отстрани временно от работа  работник или служител, употребил алкохол или се явил на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения или да извършва договорената  работа.

           13. През времето, докато трае отстранението от работа, работникът или служителят не  получава     трудово възнаграждение /чл. 199, ал.2 от КТ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Утвърден  на 21 март 2018 г. от Настоятелството на Народно читалище”Напредък 1895” гр.Радомир

Правилникът влиза в сила от 02.04.2018 г.

У С Т А В
на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1895 ”
- гр.Радомир


гр. Радомир, обл. Перник

пл.”Свобода”1
п.код 2400

napredak@abv.bg

ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този устав, съобразен със Закона за народните читалища се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището в зависимост от специфичните условия, при които се развива неговата дейност.
Чл. 2. /1/. Народно читалище”Напредък 1895” гр.Радомир  е традиционно самоуправляващо се българско сдружение в гр.Радомир, което изпълнява и държавни културно - просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически , религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
/2/. Народно читалище ”Напредък 1895” гр.Радомир  е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. Радомир, обл. Перник и адрес на управление – пл.”Свобода”1
/3/. Читалището е вписано в регистъра на Министерството на културата под №.2215

Чл. 3. Наименованието е:

Народно читалище Народно читалище”Напредък 1895” гр.Радомир  , което наименование при необходимост ще се изписва и на латиница по следния начин: Narodno chitaliste „Napredak 1895|”-gr.Radomir.
Чл. 4. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебните заведения, културните институти, църквата, обществени и стопански организации, фирми и други, които извършват или подпомагат културната дейност.
Чл. 5. Читалището поддържа най-тесни връзки за сътрудничество и координация на културната дейност, организирана от общината и участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви. Съобразява своята дейност със стратегията на общината в областта на културата.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 6. Основните цели на читалището са да задоволява потребностите на населението, свързани със:
1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в града;
2. запазване на обичаите и традициите на населението в града;
3. разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
4. възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
5. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
6. осигуряване на достъп до информация.
Чл. 7. За постигане на целите по чл. 6 читалището извършва основни дейности като:
1. уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и подържане на електронни информационни мрежи.Дейността на библиотеката е съобразена със Закона за обществените библиотеки.
2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез създаване на колективи и изпълнители в различни жанрове на изкуството, за които има необходимите условия;
3. организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
4. организиране на изложби на отделни или групи художници във фоайетата на читалищния дом;

5. организиране на литературен конкурс”Мария Смилова”.

6.популяризиране на четенето чрез литературни салони и дискусии;
7. събиране и разпространяване на знания за родния край;
8. създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;
9. предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Чл. 8. Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава му цели. Читалището не разпределя печалба.
Чл. 9. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:
1. за хазартни игри и нощни заведения;
2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членове на техните семейства.
Чл. 10. Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.


ГЛАВА ТРЕТА


УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. /1/ Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
/2/ Индивидуалните членове са действителни и спомагателни. Те са български граждани и са длъжни да спазват устава на читалището, да опазват имуществото на читалището, да участват в читалищната дейност според възможностите си и да не извършват действия, уронващи доброто име на читалището.
1. Действителните членове са лица навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членския си внос и имат право да избират и да бъдат избирани.
2. Спомагателните членове са лица под 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани, те имат право на съвещателен глас.

/3/ Колективните членове съдействат за осъществяване на целите и задачите на читалището, подпомагат неговата дейност, подържат и обогатяват материалната му база и имат право на 1/един/ глас в общото събрание.
Колективни членове могат да бъдат:
1. професионални организации;
2. стопански организации;
3. търговски дружества;
4. кооперации и сдружения;
5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.
/4/ Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към читалището.

Чл.12/1/ Приемането на нови членове става с писменна молба на желаещия до Настоятелството, в която се посочва предпочитаната форма на участие в дейността на читалището.

  2/ Членството възниква тридесет дни след плащане на членския внос.

 3/ Приемът на нови членове се прекратява един месец преди провеждането на    отчетно-изборни събрания на читалището. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на отчетно-изборното събрание.

 

 Чл.13. Членовете на читалището с право на глас имат следните права и задължения:

             а/ да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището,                    б/ да получават информация за решенията на Настоятелството;

             в/ да спазват устава на читалището;

            г/ да съдействат за постигане на целите му, за изпълнение на решенията на Общото събрание и Настоятелството, като активно участват в дейноста му;

             д/ да подпомагат според силите си съхраняването, обогатяването и обновяването на материалната база на читалището ;             

            е/ да пазят доброто име на читалището;

            ж/ да плащат редовно членския си внос.

    Чл.14.Членството в читалището се прекратява:

 

   а/ от Настоятелството

·         при неплащане на членски внос до 3 месеца от началото на календарната година;

·         при отказ от участие в дейноста на читалището;

·         по молба на лицето;

               б/ от Общото събрание - при грубо нарушаване на устава, непристойно поведение, уронващо авторитета  и доброто име на читалището, посегателство върху имуществото на читалището – с изключване.

      Чл.15. Действителните и колективните членове плащат членски внос:

               а/ за действителните – определения от Общото събрание размер;

               б/ за колективните – по взаимно договаряне;


Чл. 16. Органи на читалището са: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НАСТОЯТЕЛСТВОТО и ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ.
Чл. 17. /1/ Върховен орган на читалището е Общото събрание.
/2/ Общото събрание се състои от всички членове, имащи право на глас.
Чл. 18. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;
3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;
4. изключва членове на читалището;
5. определя основни насоки на дейността на читалището;
6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;
7. приема бюджета на читалището;
8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
9. определя размера на членския внос;
10. отменя решения на органите на читалището;
11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;
12. взема решение за прекратяване на читалището;
13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.
/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
Чл. 19. /1/ Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж в годината, като на 3 /три/ години е Отчетно-изборно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на
две трети от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането, проверителната комисия или две трети от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.
/2/ Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 /седем/ дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и други общодостъпни места в Община Радомир, трябва да бъде залепена поканата за събранието.
/3/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с 1/един/ час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.
/4/ Решенията по чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 от Устава се вземат с мнозинство не по- малко от две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината плюс един от присъстващите членове.
/5/ Две трети от членовете на общото събрание на читалището могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 20. /1/ Изпълнителен орган на читалището е НАСТОЯТЕЛСТВОТО. То се състои най-малко от 5/пет / членове, избрани за срок от 3/три/ години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

/2/ НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
1. свиква общото събрание;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището, утвърждава щата му и годишната програма за културна дейност;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;
6. Приема нови членове на читалището въз основа на подадена молба;
/3/ Настоятелството провежда най-малко 4 /четири/ заседания годишно.
/4/ Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.
/5/ На първото заседание се избира заместник-председател и се разпределят отговорностите между членовете по отделните направления на дейността.
Чл. 21. /1/ Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от 3 /три/ години.
/2/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:
1. организира  дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;
2. представлява читалището;
3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
4. отчита дейността си пред настоятелството;

5.Председателят на читалището е половин щатна читалищна бройка.

 6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

7.подписва приходно-разходните документи на читалището или лице с делегирани от него правомощия.

 

Чл. 22. /1/ СЕКРЕТАРЯТ на читалището:
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
/2/ Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.
Чл. 23. /1/ ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ се състои от 3 /трима/ члена и се избира от общото събрание за срок от 3 /три/ години.
/2/ Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
/3/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.
/4/ При констатирани нарушения, проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата.
Чл. 24. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
Чл.25. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 26. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.
Чл. 27. /1/ Читалището набира средства от следните източници:
1. членски внос;
2. културно-просветна и информационна дейност;
3. субсидия от държавния и общинския бюджет;
4. наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. дарения и завещания;
6. други приходи.
/2/ Сумите от дарения се изразходват според волята на дарителя или по решение на настоятелството, ако няма изрично изразена воля на дарителя.
/3/ Читалищното настоятелство може да награждава изявили се читалищни служители, читалищни деятели и самодейни колективи, допринесли за обогатяване на читалищната дейност и популяризиране името на читалището и общината на регионални и национални конкурси и прегледи.
Чл. 28. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. Движими вещи могат за бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.
Чл. 29. Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приемат от общото събрание. Отчетът за изразходваните от бюджета средства, заедно с отчета за дейността, се представят в Община Радомир.
Чл. 30. /1/ Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
/2/ Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Радомир, приета от Общински съвет, се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с Кмета на общината.
/3/ Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
Чл. 31. Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със Закона за счетоводството и приложимото действащо законодателство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Читалището има кръгъл печат с надпис

Народно читалище”Напредък 1895” гр.Радомир 

2. Празникът на читалището е 15 февруари- дата на създаване на читалището и 1 ноември- Ден на народните будители.

3.Логото на читалището е разтворена книга, перо, театрална маска и арфа.


Този нов Устав, е приет на редовно общо събрание на читалището, проведено на

11 .03 2010 г, съобразно § 34 от ПЗР на ЗИД на Закона за народните читалища, обн. ДВ бр. 42 от 2009 г. и отменя Устава на читалището, приет от общото събрание, проведено на 18.09.1997 г.

Същият е подписан в 2 (два) екземпляра от присъстващите действителни членове на читалището, съгласно приложения списък, представляващ неразделна част от Устава.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg